Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Direktør Preben Engelbrekt

Tale af direktør i Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt ved Sorgkonference 2018

I forbindelse med indvielsen af Det Nationale Sorgcenter sidste år fortalte Zene Turen sin historie. Zenes mand døde pludseligt og efterlod Zene og deres to døtre på 3 og 7 år. Zenes døtre fik hjælp i Børn, Unge & Sorg.

Knap et års tid efter mandens død må Zene sygemelde sig fra sit fuldtidsarbejde som pædagog. Zene blev senere fyret fra sit arbejde. Zene gik til sin læge og fik en henvisning til psykolog for at få hjælp til sin sorg. En sorg, som fyldte så meget, at den havde overtaget livet. Længslen og savnet efter Zenes afdøde mand fyldte alt. Den smule overskud Zene havde i hverdagen, blev brugt til at tage sig af sine to piger. Zene endte med nogle få samtaler hos to forskellige psykologer, som begge gav udtryk for, at de ikke var i stand til at hjælpe. Zene gik igen til sin læge og blev henvist til Bispebjerg Hospital. Her kunne hun vælge mellem en angstgruppe – eller en depressionsgruppe. Zene valgte depressionsgruppen, og begyndte at få medicin mod angst. Efter et halvt års behandling i terapigruppen afsluttede Zene som planlagt. Hun havde ikke fået det bedre. Der var i terapigruppen begrænsede muligheder for at tale om sorgen, da hun var den eneste, der havde mistet.

Zene fortalte, at de henvisninger, hun fik fra lægen til psykologer og Bispebjerg Hospital, på grund af sine komplicerede sorgreaktioner, ville svare til at gå til lægen med en brækket arm og blive sendt til en lungeafdeling.

Fire år efter mandens død er Zene ikke i stand til at passe et fuldtidsarbejde.

Zene Turen er blot én blandt mange mennesker med komplicerede sorgreaktioner, som bliver fejlbehandlet, fordi den specialiserede behandling ikke findes. Det giver sig selv, at det har høje menneskelige – men absolut også samfundsmæssige omkostninger, når vi under- og fejlbehandler mennesker med komplicerede sorgreaktioner. Det Nationale Sorgcenter, som i dag er et videns- og kompetencecenter, arbejder derfor også på at blive et behandlingscenter for voksne og ældre med komplicerede sorgreaktioner, så vi kan bidrage til at voksne ikke får deres liv ødelagt på grund af sorg.

Sundhedsstyrelsen udpegede for snart to år siden Børn, Unge & Sorg til at etablere og forankre Det Nationale Sorgcenter. Der var et politisk ønske om at etablere et center som indsamler, systematiserer og sikre videns spredning om sorg i regioner og kommuner. Formålet for Det Nationale Sorgcenter er derfor at sikre, at alle relevante fagprofessionelle i Danmark får tilstrækkelige kompetencer og viden til at kunne forebygge, identificere og behandle mennesker med komplicerede sorgreaktioner. Og at kommunernes og Regionernes indsats på sorgområdet bliver udviklet.

For der ER brug for opkvalificering blandt social- og sundhedsprofessionelle på sorgområdet! En kortlægning af viden og praksis i kommuner og regioner på området har vist at der er stor efterspørgsel efter viden om sorg. Både når det gælder viden om forskellene mellem den naturlige sorg og de mere komplicerede sorgreaktioner – men også når det gælder viden om risikofaktorer mv. Kortlægningen viste også, at sorg hos ældre slet ikke figurerer som en del af sundhedsprofessionelles dokumentation i kommuner og regioner, og at sorg ikke har et selvstændigt fokus i sundhedspersonalets uddannelser.

Med en særlig bevilling til formålet har Helsefonden gjort det muligt at indhente og opbygge viden om ældre og sorg. En viden, vi nu er i gang med at implementere i Københavns Kommune med fokus på forebyggelse og opsporing af komplicerede sorgreaktioner blandt ældre efterladte. På baggrund af erfaringerne fra København og med de nye kliniske retningslinjer om forebyggelse i hånden, vil vi fremover gå i dialog med kommuner fra hele landet om opkvalificering af blandt andre forebyggelseskonsulenter og personalet i hjemmeplejen og på plejecentre.  Jeg har med glæde noteret mig, at ældreminister Thyra Frank på vegne af regeringen har foreslået, at der afsættes betydelige midler til at styrke kommunernes indsats blandt andet på ældre og sorg området.

Sorgrådgiveruddannelsen, som er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og DNS starter her i efteråret sit andet hold. Vi udbyder nu også sorgrådgiveruddannelsen i samarbejde med UCN i Aalborg til foråret.

Det Nationale Sorgcenter har netop fået godkendt den kliniske retningslinje for forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner. Og vi skal nu med midler fra Sundhedsstyrelsen i gang med at udarbejde Nationale Kliniske Retningslinjer for identifikation og behandling af vedvarende sorglidelse. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af praktiserende læger, psykiatere og psykologer.

Jeg er meget glad for og taknemmelig over partnerskabet mellem TrygFonden og DNS. Partnerskabet bidrager både til konkrete nye indsatser for de efterladte, og til formidling og implementering af nyeste viden på sorgområdet hos fagprofessionelle.  Herunder at de nye retningslinjer bliver udbredt og implementeres i hverdagen og de daglige arbejdsgange hos alle jer, der møder, støtter, hjælper og behandler efterladte. At TrygFonden er gået ind i dette område, vil få en afgørende betydning for de cirka 200.000 efterladte, der hvert år mister en nærtstående.  Tusind tak til Trygfonden –  og også stor tak for at I har gjort det muligt at afholde konferencen i dag og i de kommende år.

Jeg er også meget glad for at så spændende sorgforskere som Svend Brinkmann, Maja O´Connor og Mai-Britt Guldin i dag vil berige os med deres viden om sorg. Derfor en særlig varm velkomst til jer. Jeg er også meget glad for at Niels Sandø Pedersen fra Sundhedsstyrelsen senere i eftermiddag vil fortælle os lidt om Sundhedsstyrelsen rolle på området.

And a warm welcome to you, Dr. Katherine Shear. Within the Danish National Center for Grief we are greatly inspired by your research and clinical work. It is therefore a big honor that you are here in Denmark with us “in person” for the first time to share your knowledge about complicated grief. I hope that this can be the beginning of great collaboration between your Center for Complicated Grief and the Danish National Center for Grief.

Det er vigtigt at huske på at sorgområdet ikke er nyt i Danmark og at jer der er tilstede i dag gør en stor indsats. I 80-erne satte psykolog Nini Leick og psykoterapeut Marianne Davidsen Nielsen et særligt fokus på efterladte og sorggrupper i forbindelse med deres bog ”Den Nødvendige Smerte”, som udkom i mange oplag. Deres tilgang blev ret banebrydende for sorgarbejdet i Danmark. Kræftens Bekæmpelse har siden 90-erne haft stort fokus på sorg. Andre foreninger som fx Landsforeningen Spædbarnsdød, Forældreforeningen ”vi der har mistet et barn”, ”Liv og død”, ”Skyggebørn”, sorggrupper i Folkekirken og i kommuner, og mange flere er siden stødt til.

Ligesom der er stærke følelser i sorg, går følelserne og bølgerne også nogle gange højt på grund af uenigheder blandt forskere, fagprofessionelle og organisationer på området. Noget af det vi alle trods uenigheder har tilfælles, er at sikre efterladte endnu bedre forhold og vilkår. Derfor er jeg meget glad for at se så mange tilmeldinger til konferencen, og jeg håber, mange af jer vil tilslutte jer nogle af de netværk, DNS er i gang med at etablere. I første omgang netværk for henholdsvis sygeplejersker og psykologer, som man kan tilmelde sig forbindelse med denne konference.

Velkommen til jer alle med ønsket om en udbytterig konference.