Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Om forskningscentret

Forskning i Det Nationale Sorgcenter

Børn, Unge & Sorgs forskningscenter er blevet del af Det Nationale Sorgcenter, som nu udvider med nye projekter og større målgruppe. Al viden og forskning i regi af Børn, Unge & Sorg vil fortsætte, og Det Nationale Sorgcenter vil udvide indsatsen til at omfatte både børn, unge, voksne og ældre.  

Projekter i Det Nationale Sorgcenter


Om forskningen i Børn, Unge & Sorg
Det vigtigste mål for Børn, Unge & Sorg er at få kontakt med så mange som muligt af de børn og unge i vores målgruppe, som har behov for støtte, og tilbyde dem effektfuld behandling og hjælp til at komme videre i livet.

I forskningscentret arbejder vi for, at Børn, Unge & Sorg kan give disse børn og unge en optimal, målrettet og evidensbaseret behandling både nu og fremover.

Vi beskæftiger vi os med evaluering, forskning og formidling af viden. Du kan læse uddybende om vores arbejde herunder. Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

Forskningscentrets ambition er at være i front med: 

  • at indsamle og bidrage med ny praksis- og forskningsbaseret viden. Dels om vilkårene for børn og unge, som har en alvorligt syg mor, far, søster eller bror, eller som mister én. Og dels om hvad der skal til for at forebygge udviklingsforstyrrelser hos børn og unge i målgruppen – herunder viden om effekten af Børn, Unge & Sorgs indsatser. 
  • at formidle og bruge denne viden aktivt og målrettet til forebyggelse, metodeudvikling, undervisning og folkeoplysning om målgruppens vilkår og behov.

Målsætninger og strategier

Ambitionerne udmønter sig i en række målsætninger for Forskningscentret Børn, Unge & Sorg:

  • At initiere intern metodeudvikling i Børn, Unge & Sorg. Det er vigtigt, at aktiviteterne inden for både dokumentation, evaluering og forskning skal være relevant for praksis og dermed komme målgrupperne til gavn på sigt. Dette gøres i det daglige ved at sikre løbende feed-back, videndeling og samarbejde mellem de tre afdelinger og Forskningscentret. Især i form af resultater fra evalueringen samt gennemførte undersøgelser og forskningsprojekter.

  • At dokumentere virkningen af de indsatser, Børn, Unge & Sorg tilbyder, i spørgeskemaundersøgelser og effektmålinger. Desuden gennemføres løbende interne undersøgelser (praksisforskning) af særlige problemstillinger, der fx iagttages i afdelingerne eller via evalueringen.

  • At generere forskningsbaseret viden om livsvilkårene for børn og unge, der lever med alvorligt syge forældre/søskende, eller har mistet forældre/søskende, samt viden om, hvad der bidrager til at forebygge udviklingsforstyrrelser som følge af forældrenes sygdom og død. Dette opnås ved at igangsætte forskningsprojekter på områder, hvor der mangler forskningsbaseret viden på internationalt plan.

  • At indhente og anvende nationale og internationale forskningsresultater og bruge disse i formidling og undervisning/rådgivning af professionelle, der er i kontakt med målgruppen. Ligeledes indgår denne viden i udviklingen af vores egne metoder.

  • At formidle viden til relevante grupper (fagpersoner, bevilgende myndigheder, samarbejdspartnere) i form af artikler, oplæg, kurser, informationsmateriale samt undervisningsmateriale.

  • At samarbejde og opbygge netværk med eksterne partnere og interessenter, herunder universitetsmiljøer i forhold til forskningsaktiviteter, dokumentation osv.

Evaluering

Dokumentation af vores tilbud og deres effekt

I Behandlings- og forskningscentret Børn, Unge & Sorg er det naturligvis vores mål at tilrettelægge behandlingen sådan, at flest muligt børn og unge får mest muligt ud af  vores tilbud.Derfor vil vi gerne til enhver tid være i stand til at svare præcist på, hvorfor vi giver netop de tilbud, vi gør; hvilke effekter tilbuddene har og for hvem. Det kræver, at tilbuddene løbende bliver dokumenteret og evalueret.

Løbende evaluering gennem spørgeskemaer

Vi gennemfører evaluering på alle interventionerne i vores tre afdelinger. Dette sker ved dataindsamling via spørgeskemaer fra de børn og unge, der starter i et forløb. Alle klienter udfylder spørgeskemaer både ved opstart, efter deres forløb er afsluttet, og et år herefter. I evalueringen anvender vi de virkningsparametre og succeskriterier, der er mest relevante ifølge forskningen og rådgivningserfaringer på området.

Resultaterne fra evalueringerne bruges både internt og eksternt

Resultater fra evalueringen bruges både internt til læring og metodeudvikling og eksternt til at vise, hvilken social værdi rådgivningen skaber for målgruppens børn og unge. Her på hjemmesiden offentliggøres jævnligt de nyeste resultater.

Projekter

Evidensprojektet

Fra 1. januar 2015 og fire år frem er Børn, Unge & Sorg forskningscenter travlt beskæftiget med gennemførslen af det såkaldte Evidensprojekt. Formålet med at udvikle en evidensbaseret metode i Børn, Unge & Sorg er at sikre, at organisationen og senere danske kommuner arbejder ud fra den bedste viden på området, har fokus på den rigtige målgruppe og derved yder den bedste støtte til børn og unge, som mister en forælder. En velbeskrevet og evidensbaseret metode er desuden forudsætningen for, at tilbuddet kan udbredes, så de mest udsatte børn og unge uden for de større byer også sikres adgang til professionel behandling af høj kvalitet.

Børn, Unge & Sorg vil være en af de første danske organisationer til at arbejde med at udvikle en evidensinformeret metode som efterfølgende afprøves på en sådan måde, at man med tiden vil kunne tale om en evidensbaseret metode. Der er således tale om et nyskabende udviklingsprojekt i dansk kontekst, som både vil gøre en forskel for målgruppen, samt for udviklingen af evidensbaserede metoder fra praksis på andre områder inden for det sociale felt.

 Læs uddybende om Evidensprojektet

Børn, Unge & Sorg med i forskningsprojekt om Utøya-tragedien

Børn, Unge & Sorg deltager i referencegruppen på det norske “Etterladte etter 22.07-projektet” ved Senter for Krisepsykologi, Bergen. Projektet har tilknyttet et ph.d.-stipendiat, og udover den nationale projektgruppe består referencegruppen af såvel nationale som internationale delegerede, der enten har været involveret i nationalt hjælpe- og støttearbejde efter 22.07, eller som via universitetsansættelser og/eller klinisk praksis beskæftiger sig teoretisk og praktisk med sorg, krise og traume. Børn, Unge & Sorg er repræsenteret ved psykolog Jesper Roesgaard Mogensen.

“Etterladte etter 22.07-projektet” søger mod at skabe viden om efterladte forældre, søskende, partnere og nære venners situation efter drabene på Utøya – både på kort og lang sigt. Der søges besvaret spørgsmål som: Hvilke mestringsstrategier bruger de efterladte, hvordan mødes de af deres sociale netværk, arbejdsplads og hjælpeinstanser, hvordan påvirkes deres sorg- og traumereaktioner af fx graden af tilbudt og modtaget støtte og hjælp, mediernes omtale af hændelsen, retssagens gang, den fælles offentlige sorg i landet efter terrorhandlingen osv. Projektet søger at skabe viden, som kan komme andre efterladte til gode ved kommende hændelser, hvor mennesker mister deres kære – enten enkeltvis eller mange ad gangen.

Læs mere om projektet


Cost Benefit Analyse: Børn, Unge & Sorg
sparer samfundet 360 mio årligt

Cost Benefit rapporten, som er udarbejdet af Rambøll i 2012, viser, at for hver barn/ung i alderen 0-17 år, der har mistet en forælder og får hjælp i Børn, Unge & Sorg, forventes det offentlige at spare ca. 230.000 kr. Børn, Unge & Sorg hjælper hvert år ca. 1.600 børn og unge med komplicerede sorgforløb eller alvorlig mistrivsel som følge af en kritisk syg forælder.

Hvis de forventede effekter af indsatsen slår fuldt igennem hos alle klienter, forventes den samlede offentlige gevinst som følge af Børn, Unge & Sorgs arbejde at være ca. 360 mio. kr. Denne gevinst fordeler sig med 260. mio. kr. til staten og de resterende ca. 100 mio. til kommunerne.

Læs rapporten på dansk // Read the cost benefit analysis in English