Sorgkonference 2020 – seks online events

Børn, Unge & Sorg markerer 20 år

I efteråret afholder Det Nationale Sorgcenter 6 sammenhængende jubilæumswebinarer med nationale og internationale eksperter, som sendes direkte kl. 17-18 fra et professionelt studie. Emnerne spænder bredt fra børn som pårørende og hvilke barrierer de professionelle har, børn og sorg og kroppens hukommelse, brevskrivning som metode, familiebaseret terapi ved en international sorgforsker og endelig et fokus på peer-to-peer metoden i forhold til vores frivillige.

Webinarerne afholdes med ca. 1 uges mellemrum: Den 21. og 29. oktober, og den 4., 10., 19. og 25. november

Tilmelding:

  • Du kan tilmelde dig alle 6 webinarer som en samlet pakke. Pris for alle 6: 1500 kr. ekskl. moms
  • Du kan også tilmelde dig de enkelte webinarer. Pris for et webinar: 350 kr. ekskl. moms.

Når du har købt adgang til et eller flere webinarer, vil du have mulighed for at se det direkte eller efterfølgende. Køber du et webinar, efter vi har afholdt det, vil du modtage et link til en optaget version.

Du vil dagen for webinaret modtage en mail med link og diverse informationer.

Tilmeld dig her via flexbillet

Webinarerne henvender sig til alle professionelle, der møder børn og unge som er pårørende til alvorligt syge og døende forældre eller søskende, eller som efterladte, der har mistet deres far, mor, søster eller bror.

Temaer:

1. webinar 21.oktober 2020 kl.17-18

Webinaret er afholdt, men du kan stadig købe en optaget version.

Intro til alle 6 webinarer

Direktør for Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt indleder og beskriver kort formålet med alle 6 webinarer.

Når far eller mor er alvorligt fysisk syg – Børn og unge som pårørende

Indledningsvist vil en af Børn, Unge og Sorgs psykologer beskrive, hvordan børn og unge typisk reagerer, når deres forældre bliver alvorligt fysisk syge – såvel kronisk som livstruende.

Hvilke dilemmaer, udfordringer og belastninger oplever de typisk i forbindelse med deres forældres sygdom? Hvad kan hjælpe børn og unge, der lever med alvorligt syge forældre? Hvordan kan vi som professionelle møde og støtte disse meget belastede – men samtidigt meget oversete – børn og unge?

Hvordan arbejder vi i Børn, Unge & Sorg, en del af Det Nationale Sorgcenter med børn og unge til alvorligt fysisk syge forældre?

Derefter sætter en af vores forskere fokus på hvilke barrierer sundhedspersonalet har, når det handler om børn og unge som pårørende.

Oplægget tager afsæt i Det Nationale Sorgcenters igangværende undersøgelse: Kortlægning af praksis omkring støtte og inddragelse af børn og unge som pårørende i regioner og kommuner samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger på pårørendeområdet.

Ved Tina Rathje, psykolog i Børn, Unge & Sorg – en del af Det Nationale Sorgcenter – og Stine Harrsen, forsker, cand.scient.san.publ., phd., Det Nationale Sorgcenter.

2. webinar 29.oktober 2020 kl. 17-18

Webinaret er afholdt, men du kan stadig købe en optaget version.

Sorg hos børn og unge – kroppens rolle i sorgprocessen

På webinaret vil ph.d. og senior forsker ved Det Nationale Sorgcenter, Allan Køster introducere dig til kropshukommelsens komplekse rolle i børn og unges sorgprocesser. Vi skal specifik se nærmere på hvordan sanseligheden spiller en afgørende rolle for den fortsatte relation til afdøde forælder.

For at belyse dette skal vi se nærmere på temaer som kropshukommelsen og den følte fornemmelse af andre mennesker. Den eksistentielle frygt for at glemme en afdøde. Børns følelse af ansvar for at holde den afdøde i live, samt de strategier børn og unge implicit benytter for at bevare en følelse af at deres afdøde forældre er del af deres liv og identitet. Oplægget vil tage udgangspunkt i cases.

Ved Allan Køster, ph.d & cand. mag. i filosofi, Det Nationale Sorgcenter.

3. webinar 4. november kl. 17-18

Webinaret er afholdt, men du kan stadig købe en optaget version.

Unge og sorg

Oplægget sætter fokus på unge der mister en forældre eller en søskende, deres reaktioner og risiko for mistrivsel. Oplægget vil kort introducere udviklingspsykologi hos teenagere og unge voksne, og de forskellige aldres udfordringer og behov i forbindelse med tab. Hvad betyder tabet for familien og hvilken betydning har netværk og venner.

Thomas Sønderby Boesen, specialpsykolog i Børn, Unge & Sorg, en del af Det Nationale Sorgcenter.

4. webinar 10.november kl. 17-18

Webinaret er afholdt, men du kan stadig købe en optaget version.

Parents as Resilience Resources for Bereaved Children: Findings from Research and Implications for Practice?

Dr. Irwin Sandler, psykolog, Professor Emeritus, Arizona State University, Department of Psychology, samt medlem af Scientific Research Council at Child Mind Institute, USA.

Dr. Sandler har i mere end 30 år arbejdet med børn og familier, som har oplevet, at en forælder dør. Han er medskaber af behandlingsprogrammet The Family Bereavement Program. Programmet har til formål at styrke de tilbageblivende børn og forældres resiliens og tilpasningsevne for dermed at nedsætte risikoen for, at der som følge af tabet opstår alvorlige negative konsekvenser på sigt. Via forskningsstudier har Dr. Sandler og hans kollegaer demonstreret en positiv behandlingseffekt i op til 15 år efter endt behandling. I de senere år har Dr. Sandlers team haft særligt fokus på forældres rolle som en støttende og resiliens-opbyggende faktor for deres børn.

I dette webinar fortæller Dr. Sandler om sin evidensbaserede metode, med særligt fokus på de praktiske interventioner, der indgår i metoden.  Webinarets deltagere vil bl.a. få viden om: 1) metodens opbygning, 2) det underbyggende videnskabelige fundament, og 3) tilbageblivende forældres betydning i børns tilpasning ved forælder tab. 

Dr. Sandler afholder oplægget direkte fra USA. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs, både på engelsk og dansk.
Moderator Lene Larsen, psykolog og ph.d. fra Det Nationale Sorgcenter vil oversætte spørgsmål, hvor det er nødvendigt, og stille dem direkte til Dr. Sandler.

5. webinar 19.november kl. 17-18

Webinaret er afholdt, men du kan stadig købe en optaget version.

Brevskrivning som metode

I det terapeutiske arbejde i Børn, Unge & Sorg har vi i 20 år arbejdet med brevskrivning som en central og gennemgående del i arbejdet med unge i vores sorggrupper. Det drejer sig typisk om breve til afdøde, men kan også være breve til andre familiemedlemmer og venner.

Brevskrivningen giver mulighed for at fremkalde og bearbejde sorgens følelser. Men da sorg ikke kun er følelser, anvendes brevskrivningen også til at bearbejde fysiske, adfærdsmæssige, kognitive og eksistentielle reaktioner, der er forbundet med tabet.

Brevskrivning som metode har to hovedelementer: en måde at skabe struktur på for terapien ved at skrive fra gruppegang til gruppegang og her få adskilt de ofte sammensatte følelser – og en indholdskomponent i forhold til den terapeutiske effekt ved at skrive afgrænsede, veldefinerende brev i forhold til et behandlingsbehov.

James W. Pennebakers forskning i brevskrivning beskrives kort, herunder hvordan brevskrivning som intervention for mennesker i sorg blev indført i Danmark i 1980-erne af Marianne Davidsen Nielsen og Nini Leick. Metoden vil endvidere blive konkretiseret ved unge, der har været i gruppeterapi i Børn, Unge & Sorg, og som undervejs vil læse nogle af deres breve op.

Ved Preben Engelbrekt, direktør, og unge der har været i gruppeterapi i Børn, Unge & Sorg, en del af Det Nationale Sorgcenter.

6. webinar 25.november kl. 17-18

Webinaret er afholdt, men du kan stadig købe en optaget version.

De Frivillige – peer to peer

Webinaret vil give dig inspiration til, hvordan du kan få succes med peer to peer-metoden.

I 20 år har frivillige, der alle har mistet en nærtstående, været en væsentlig del af fundamentet i organisationen. Vi startede med seks unge frivillige, der alle havde mistet forældre. De frivillige var samtalegruppeledere for unge, der havde naturlige sorgreaktioner.

I dag har vi cirka 100 frivillige i alderen 19-85 år. De frivillige bemander f.eks. vores landsdækkende Sorglinje, de afholder caféaftener, de leder samtalegrupper for efterladte og indgår i undervisningsopgaver med vores psykologer. Derudover indgår nogle frivillige i projekt Fortrolige Voksne og bidrager løbende med deres historier i pressen.

Webinaret vil give dig inspiration til, hvordan du kan få succes med peer to peer-metoden, og hvordan du sikrer kvalitet i det frivillige arbejde. Du vil få indblik i de muligheder, udfordringer og opmærksomhedspunkter, der kan være ved at have frivillige, der i deres arbejde trækker på egen historie. Det sætter nogle særlige krav til ansættelsessamtaler, kurser og supervision, som vil blive beskrevet på webinaret.

Frivillige vil på webinaret give eksempler på, hvordan de i deres samtaler med efterladte anvender deres eget tab. De frivillige vil derudover fortælle, hvad de får ud af at være frivillige.

Ved Preben Engelbrekt, direktør, og to frivillige fra Det Nationale Sorgcenter.