Børn, Unge & Sorg bliver centrum for sorgarbejdet i Danmark

Børn, Unge & Sorg bliver centrum for sorgarbejdet i Danmark

I efteråret 2015 blev det på baggrund af et stort forarbejde af Børn, Unge & Sorg politisk vedtaget at afsætte en pulje på knap 8 mio. kr. til et ’center om kompliceret sorg’. Vi er meget stolte over at Sundhedsstyrelsen har udvalgt Børn, Unge & Sorg i beslutningen om udmøntning af puljen. Med en bevilling på 7,8 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen bliver Børn, Unge & Sorg fremover centrum for sorgarbejdet i Danmark.

Bevillingen betyder, at Børn, Unge & Sorg nu reelt kan påbegynde arbejdet med at etablere et nationalt sorgcenter. Et center, der skal samle viden om sorg men i særdeleshed om forebyggelse, risikofaktorer, tidlig opsporing og behandling af kompliceret sorg på tværs aldersgrupper. Og ikke mindst et center, der skal stå for en systematisk efteruddannelsesindsats over for alle relevante faggrupper i sundhedsvæsenet.

”Alle der har oplevet en tung sorg ved, hvor hårdt det kan være, og hvor svært livet kan føles. Og alle, ikke mindst de ansatte i sundhedsvæsnet, ønsker at gøre det rigtige for et sørgende menneske. Center for kompliceret sorg skal gøre os klogere på, hvordan man opdager og behandler denne sorg, så de sundhedsprofessionelle både kan forebygge fysiske og psykiske mén og yde den bedst mulige hjælp lige der, hvor livet gør aller mest ondt”, mener Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde. Læs mere på Sundhedsministeriets hjemmeside

Behov for et nationalt sorgcenter

For Børn, Unge & Sorg er bevillingen en kulmination på et næsten 3 år langt arbejde med at gøde jorden for en seriøs oprustning på sorg-området. Baggrunden for vores vedvarende engagement i arbejdet for et nationalt sorgcenter er 16 års erfaring og ikke mindst daglige øjenvidneberetninger fra familier, børn og unge om barriererne for en bedre hjælp til mennesker med kompliceret sorg. Ikke mindst:

* den manglende anerkendelse hos både beslutningstagere, fagprofessionelle og almindelige mennesker, at man faktisk kan blive syg af sorg.
* den manglende anerkendelse af, at vi i Danmark og internationalt ved for lidt om, hvordan vi bedst støtter og behandler mennesker, der får livet ødelagt af sorg.
* det manglende samarbejde mellem sorgområdets aktører på tværs af faggrænser, sektorer, praksis, forskning, offentligt og privat.
* den stigende tabuisering af død og sorg i vores kultur

Vores vision

I det nye sorgcenter har vi som vision, at sorg ikke må ødelægge livet. I centeret vil vi arbejde med at:

  • Indsamle, systematisere og sikre en fast forankret vidensspredning og formidling i både regioner, kommuner og hos privatpraktiserende behandlere til gavn for rådgivning og behandling af mennesker med kompliceret sorg og deres familier
  • at styrke og koordinere forskning i forhold til udviklingen af konkrete evidensbaserede behandlingsmetoder på sorgområde
  • at tilbyde behandling af høj professionel kvalitet til mennesker, hvor sorgen efter at have mistet hindrer eller er på vej til at hindre et normalt hverdagsliv

De 7,8 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen/Satspuljen og de 2 mio. kr. fra Helsefonden, som annonceret i sidste nyhedsbrev, betyder at vi allerede nu kan tage initiativ til en række nye og konkrete aktiviteter i Det Nationale Sorgcenter:

* Udarbejdelse af kliniske retningslinjer på området for kompliceret sorg til både sygeplejersker, praktiserende læger og psykologer.
* Opkvalificering af fagprofessionelle – herunder en ny sorgrådgiver-uddannelse, som skal udbydes i samarbejde med Metropol.
* Indsamling og formidling af viden om ældre og kompliceret sorg.
* Kortlægning over alle støtte-, hjælpe- og behandlingstilbud på sorgområdet i Danmark.

Bredt samarbejde med alle sorgområdets aktører 

I Børn, Unge & Sorg glæder vi os til at samle sorgområdets aktører og give sorgarbejdet i Danmark en tydelig retning. Vi glæder os i særdeleshed til at knytte tætte bånd mellem praksis og forskning og er overbeviste om, at vi med sorgforsker Maja O’Connor fra Aarhus Universitet som faglig projektleder i indsatsen, vil sikre kortest mulig vej fra den nyeste evidensbaserede viden og ud til de mennesker – fagprofessionelle som pårørende – der hver dag står ansigt til ansigt med de 10 pct. af alle efterladte, som får livet ødelagt af sorg.

Ligeledes glæder vi os meget til samarbejdet med Svend Brinkmanns forskningsprojekt ”Sorgens kultur”.

I Børn, Unge & Sorg er vi glade for, at satspuljepartierne har afsat penge til, at vi nu kan tage det første spadestik til arbejdet med at samle og formidle viden om kompliceret sorg i Danmark. Kompliceret sorg koster ifølge en nylig rapport fra analysefirmaet Deloitte samfundet 3,4 mia. kr. om året og en investering i rigtig og rettidig behandling kommer iflg. tidligere analyser fra analysefirmaet Rambøll mere end 10 gange igen for samfundet.

I Børn, Unge & Sorg er vi også glade for, at det netop er os, som Sundhedsstyrelsen nu sætter i spidsen for arbejdet. Børn, Unge & Sorg har mere erfaring end nogen anden dansk organisation – offentlig eller privat – med behandling af kompliceret sorg og med at arbejde evidensinformeret på området. Dertil kommer at vi har opbakning til vores vision og plan om etablering af et nationalt sorgcenter fra en lang række helt centrale sorg-aktører og samarbejdspartnere.

Vi har derfor nedsat en bredt sammensat styregruppe og vi har allerede flere samarbejder. Blandt andre med PLO-E og Metropol om efteruddannelse af sygeplejersker og læger. Og vi har opbakning fra blandt andre PLO, Dansk Psykologforening, Dansk Sygeplejeråd, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DPU, Region Hovedstaden, Aarhus Kommune, Hjerteforeningen, Schleroseforeningen og mange andre.

7,8 mio. kr. fra satspuljen er en kærkommen saltvandsindsprøjtning til sorgarbejdet i Danmark, som hidtil har været fragmenteret og tilfældigt. Alene kan 7,8 mio. kr. dog ikke sikre langsigtet forbedring af – og kontinuitet i – sorgarbejdet. Og ej heller kan bevillingen sikre den nødvendige kapacitet i vores behandlingstilbud til efterladte.  På sigt ønsker vi derfor at Det Nationale Sorgcenter også kan tilbyde specialiseret støtte og behandling til mennesker med kompliceret sorg.

Derfor indleder vi nu en dialog med blandt andre en række fonde og andre potentielle samarbejdspartnere om muligheden for at med-investere i en indsats, der helt sikkert vil give et afkast! Først og fremmest til de ramte selv, men også til samfundet, der i dag betaler dyrt for den utilstrækkelige støtte og behandling til mennesker, der bliver syge af sorg.