Nyt diplommodul skal sikre bedre professionel hjælp til pårørende børn og unge

Den 9. september starter et hold bestående af blandt andet sygeplejersker, pædagoger og lærere på den nye efteruddannelse: ”Vejleder for børn og unge som pårørende”, som er udviklet af Det Nationale Sorgcenter og nu udbydes i samarbejde med VIA University College i Århus. Holdet er det første på den nye efteruddannelse.

Undersøgelser viser, at børn og unge pårørende går alene med deres bekymringer –  ofte for at beskytte den syge forælder eller søskende. Der er derfor tale om en målgruppe, der har brug for særlig støtte. Halvdelen af alle børn og unge, som lever med en alvorligt syg forælder, har markant dårligere mental sundhed end andre børn og unge. De oplever at være udenfor – eller efterladt med deres egne fantasier og følelser omkring den syge og sygdommen. Det kan resultere i alvorlig mistrivsel, udviklingforstyrrelser og problemer med hverdag og skolegang.

Svært for sundhedspersonale at følge anbefalinger i praksis

En ud af 5 sygeplejersker haroplevet at måtte vende ’det blinde øje’ til belastede børn og unge med behov for støtte, fordi de ikke vidste, hvordan de kunne hjælpe​. 3 ud af 4 sygeplejersker ​henviser ikke systematisk belastede børn og unge til støtte- og hjælpetilbud (støttegrupper eller professionelle hjælpetilbud i offentlig eller privat regi)​.

Børn, Unge & Sorg – en del af Det Nationale Sorgcenter, gennemførte i 2018 en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, som spurgte ind til sundhedspersonalets roller og ansvar i forhold til børn og unge pårørende. Af undersøgelsen fremgik det, at sundhedspersonalet ​generelt ikke systematisk følger sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2012 om at opspore, støtte og henvise belastede pårørende børn og unge​.

Mange pårørende børn og unge får ikke den hjælp, de har brug for. Ofte mangler personalet på hospitalet, hos kommunen, i skolen eller i børnehaven både faglig viden og modet til at støtte og vejlede forældrene, eller de er i tvivl om deres handlemuligheder. På vejlederuddannelsen lærer deltagerne at støtte og kommunikere med familien på en måde, der matcher familiens ressourcer.

Preben Engelbrekt, Direktør i Det Nationale Sorgcenter.
Ung pige
80.000 børn og unge i Danmark oplever i løbet af et år, at én eller begge forældre har en alvorlig fysisk sygdom. 
Dertil kommer, at op mod 310.000 børn og unge vokser op med en psykisk syg forælder. 

Om uddannelsen

Den nye efteruddannelse skal kvalificere professionelle ​til at varetage omsorg og kommunikation med børn og unge som pårørende, og hjælpe forældrene med at yde støtte til deres barn​. Desuden skal uddannelsen styrke håndteringen ​af børn og unge, der er pårørende til en forælder eller søskende med livsbegrænsende, livstruende eller psykiske sygdomme​.

Uddannelsen kommer også til at styrke personalet i det tværsektionelle samarbejde ​med en koordinerende indsats, hvor børnene og de unge pårørende er medinddraget. Og de kommer til at arbejde med forbedringer i egen praksis, ​der kan styrke indsatsen til de pårørende.

I forløbet får deltagerne indblik i den nyeste forskning og viden om pårørende børn og unge, i børn og børn og unges udviklingspsykologi, forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge og samtaletræning.

Ann Marie Nissen, Lektor VIA University College

Kort fra sundhedsstyrelsens anbefalinger

Til alle børn og unge

 • Afklare, om der er børn/unge som pårørende til den alvorligt syge person, og identificere fakta og omgivelser vedrørende barnet/den unge​
 • Samtale med forældrene/nærmeste omsorggiver og evt. barnet/den unge​
 • Give forældrene/nærmeste omsorggiver råd og vejledning​
 • Sørge for at støtten og inddragelsen af børn og unge er aldersvarende og på barnets/den unges præmisser​

Til mange børn og unge

 • Informere om hvor der kan findes støttetilbud med ligestillede​
 • Hjælpe unge pårørende med at finde den svære balance mellem at leve et ungdomsliv og støtte/være sammen med den syge​
 • Give barnet/den unge mulighed for at tale åbent om tanker og bekymringer vedr. sygdommen​I
 • Inddrage efter behov barnets/den unges nærmiljø, fx dagtilbud, SFO og skole​
 • Henvise efter behov barnet/den unge og dets forældre til mulige professionelle støttende tilbud​

Til få børn og unge​​

 • Sikre en tidlig koordinering med relevante aktører med myndigheds-kompetence (fx kommunen) på de områder, hvor børn har særlige behov​
 • Vurdering fra sundhedspersoner om de skal påtage sig en mere aktiv rolle for at sikre, at sårbare børn og unge får den nødvendige støtte og hjælp ud fra en vurdering af forældrenes/nærmeste omsorggivers ressourcer​
for dig der er 13-19 år gammel – eller kender en ung, der lever med en alvorlygt syg mor eller far

Er du okay?

Erduokay.dk er lavet særligt for dig, der er teenager mellem 13-19 år og har en alvorligt syg forælder. Her finder du beretninger fra andre unge, der lever med en syg forælder. Du kan teste, om du har brug for hjælp til at klare hverdagen og de bekymringer og belastninger, der helt naturligt følger med, når du har en forælder, som er alvorligt syg.