Børn, Unge & Sorg markerer 20 år

I efteråret afholder Det Nationale Sorgcenter 6 sammenhængende jubilæumswebinarer med nationale og internationale eksperter, som sendes direkte kl. 17-18 fra et professionelt studie. Emnerne spænder bredt fra børn som pårørende og hvilke barrierer de professionelle har, børn og sorg og kroppens hukommelse, brevskrivning som metode, familiebaseret terapi ved en international sorgforsker og endelig et fokus på peer-to-peer metoden i forhold til vores frivillige.

Webinarerne afholdes med ca. 1 uges mellemrum: Den 21. og 29. oktober, og den 4., 10., 19. og 25. november

Tilmelding:

  • Du kan tilmelde dig alle 6 webinarer med deadline den 17. oktober. Pris for alle 6: 1500 kr. ekskl. moms
  • Du kan også tilmelde dig de enkelte webinarer. Pris for et webinar: 350 kr. ekskl. moms

Du vil dagen før webinaret modtage en mail med link og diverse informationer.

Tilmeld dig her via flexbillet

Webinarerne henvender sig til alle professionelle, der møder børn og unge som er pårørende til alvorligt syge og døende forældre eller søskende, eller som efterladte, der har mistet deres far, mor, søster eller bror.

Temaer:

1.webinar 21.oktober 2020 kl.17-18

Intro til alle 6 webinarer

Direktør for Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt indleder og beskriver kort formålet med alle 6 webinarer.

Når far eller mor er alvorligt fysisk syg – Børn og unge som pårørende

Indledningsvist vil en af Børn, Unge og Sorgs psykologer beskrive, hvordan børn og unge typisk reagerer, når deres forældre bliver alvorligt fysisk syge – såvel kronisk som livstruende.

Hvilke dilemmaer, udfordringer og belastninger oplever de typisk i forbindelse med deres forældres sygdom? Hvad kan hjælpe børn og unge, der lever med alvorligt syge forældre? Hvad kan man som forælder være opmærksom på, og hvordan kan vi som professionelle møde og støtte disse meget belastede – men samtidigt meget oversete – børn og unge?

Hvordan arbejder vi i Børn, Unge & Sorg, en del af Det Nationale Sorgcenter med børn og unge til alvorligt fysisk syge forældre?

Derefter sætter en af vores forskere fokus på hvilke barrierer sundhedspersonalet har, når det handler om børn og unge som pårørende.

Oplægget tager afsæt i Det Nationale Sorgcenters igangværende undersøgelse: Kortlægning af praksis omkring støtte og inddragelse af børn og unge som pårørende i regioner og kommuner samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger på pårørendeområdet.

Ved Tina Rathje, psykolog og Stine Harrsen, forsker, cand.scient.san.publ., phd. Begge ansat i Det Nationale Sorgcenter.

2. webinar 29.oktober 2020 kl. 17-18

Sorg hos børn og unge – kroppens rolle i sorgprocessen

På webinaret vil ph.d. og senior forsker ved Det Nationale Sorgcenter, Allan Køster introducere dig til kropshukommelsens komplekse rolle i børn og unges sorgprocesser. Vi skal specifik se nærmere på hvordan sanseligheden spiller en afgørende rolle for den fortsatte relation til afdøde forælder.

For at belyse dette skal vi se nærmere på temaer som kropshukommelsen og den følte fornemmelse af andre mennesker. Den eksistentielle frygt for at glemme en afdøde. Børns følelse af ansvar for at holde den afdøde i live, samt de strategier børn og unge implicit benytter for at bevare en følelse af at deres afdøde forældre er del af deres liv og identitet. Oplægget vil tage udgangspunkt i cases.

Ved Allan Køster, ph.d & cand. mag. i filosofi, Det Nationale Sorgcenter.

3. webinar 4. november kl. 17-18

Unge og sorg

Oplægget sætter fokus på unge der mister en forældre eller en søskende, deres reaktioner og risiko for mistrivsel. Oplægget vil kort introducere udviklingspsykologi hos teenagere og unge voksne, og de forskellige aldres udfordringer og behov i forbindelse med tab. Hvad betyder tabet for familien og hvilken betydning har netværk og venner.

Thomas Sønderby Boesen, specialpsykolog, Det Nationale Sorgcenter.

4. webinar 10.november kl. 17-18

Parents as Resilience Resources for Bereaved Children: Findings from Research and Implications for Practice?

Dr. Irwin Sandler, psykolog, Professor Emeritus, Arizona State University, Department of Psychology, Member of the the Scientific Research Council at Child Mind Institute, USA.

Dr. Irwin Sandler, and his colleagues, has developed and demonstrated the long-term benefits up to 15 years later of programs bereaved families (Family Bereavement Program). He is now actively engaged in efforts to disseminate these programs so that they can be sustainably implemented in natural community settings.

Dr. Sandler afholder oplægget direkte fra USA. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs, både på engelsk og dansk.
Moderator Lene Larsen, psykolog og ph.d. fra Det Nationale Sorgcenter vil oversætte spørgsmål, hvor det er nødvendigt, og stille dem direkte til Dr. Sandler.

5.webinar 19.november kl. 17-18

Brevskrivning som metode

I det terapeutiske arbejde i Børn, Unge & Sorg har vi i 20 år arbejdet med brevskrivning som en central og gennemgående del i arbejdet med unge i vores sorggrupper. Det drejer sig typisk om breve til afdøde, men kan også være breve til andre familiemedlemmer og venner.

Brevskrivningen giver mulighed for at fremkalde og bearbejde sorgens følelser. Men da sorg ikke kun er følelser, anvendes brevskrivningen også til at bearbejde fysiske, adfærdsmæssige, kognitive og eksistentielle reaktioner, der er forbundet med tabet.

Brevskrivning som metode har to hovedelementer: en måde at skabe struktur på for terapien ved at skrive fra gruppegang til gruppegang og her få adskilt de ofte sammensatte følelser – og en indholdskomponent i forhold til den terapeutiske effekt ved at skrive afgrænsede, veldefinerende brev i forhold til et behandlingsbehov.

James W. Pennebakers forskning i brevskrivning beskrives kort, herunder hvordan brevskrivning som intervention for mennesker i sorg blev indført i Danmark i 1980-erne af Marianne Davidsen Nielsen og Nini Leick. Metoden vil endvidere blive konkretiseret ved unge, der har været i gruppeterapi i Børn, Unge & Sorg, og som undervejs vil læse nogle af deres breve op.

Ved Preben Engelbrekt, direktør, og unge der har været i gruppeterapi i Børn, Unge & Sorg, en del af Det Nationale Sorgcenter.
l. 17-18

6.Webinar 25.november kl. 17-18

De Frivillige – peer to peer

Webinaret vil handle om vores frivillige, om peer to peer metoden og hvad det kræver at være frivillig. Vi vil tegne en profil af en frivillig, hvem er de, hvor mange har vi. Vi vil gennemgå vores forskellige tilbud, som bemandes af vores frivillige, som sorglinjen, cafeaftener og konceptet fortrolig voksne.

Der vil indgå eksempler på typiske samtaler, og hvordan de frivillige kan hjælpe andre der oplever sorg.

Ved Preben Engelbrekt, direktør, og to frivillige fra Det Nationale Sorgcenter.