Efterladte efterlyses til nyt sorgpanel

Hvordan opleves det at være sorgramt i Danmark? Og får sorgramte den hjælp, de har brug for? Det skal et nyt sorgpanel bestående af efterladte være med til at finde svar på. Deltagere fra hele landet efterlyses.

Hvert år oplever godt 200.000 danskere sorgen i forbindelse med dødsfald og mindst 20.000 af dem udvikler en behandlingskrævende sorg, der ødelægger deres liv, hvis de ikke får den rette hjælp. Men hvordan hjælper vi sorgramte bedst – det skal et nyt sorgpanel være med til at svare på. Derfor efterlyser Det Nationale Sorgcenter nu deltagere til et digitalt sorgpanel, som skal fungere som sorgramtes talerør i samfundsdebatten.

”Mange efterladte bliver overladt til sig selv, og må selv søge hjælp. Men det kan være lidt af en jungle af skulle navigere rundt i de forskellige tilbud og svært at få støtte fra familie og netværk. Vi har brug for mere systematiseret viden om de sorgramtes egne oplevelser, og om der er sammenhæng mellem frivillige og etablerede tilbud til sorgramte.  Derfor håber jeg de sorgramte vil se sorgpanelet som en mulighed for at komme til orde i debatten,” siger direktør i Det Nationale Sorgcenter Preben Engelbrekt.

Fundament for velfungerende sorgberedskab

For Det Nationale Sorgcenter er det vigtigt, at sorgramte har lige adgang til hjælp, og derfor bør hjælpen til efterladte ikke afhænge af geografi, viden om tilbuddene og ressourcerne til at række ud og gøre brug af dem. Der er brug for et velfungerende sorgberedskab, som tager afsæt i det, der virker, understreger Preben Engelbrekt.

Sorgpanelet er et resultat af et partnerskab mellem TrygFonden og Det Nationale Sorgcenter. Målet er at aftabuisere sorg og starte en offentlig debat om sorgens konsekvenser og om den hjælp, der tilbydes efterladte. Sorgpanelet skal i denne forbindelse tilvejebringe data om de sorgramtes oplevelser.

”Der er brug for større åbenhed om sorgens konsekvenser og en debat om, hvordan vi hjælper de sorgramte bedst muligt.  De efterladte skal være en tydelig stemme i debatten, og derfor ser vi frem til, at de nu får en mere samlet røst,” siger projektchef i TrygFonden Søren Stokholm Thomsen.

TrygFonden og Det Nationale Sorgcenter opfordrer efterladte i hele landet til at melde sig til sorgpanelet. Deres stemme kan være med til at hjælpe andre.

Kriterier for deltagelse i sorgpanelet:

  • Har mistet en nærtstående til dødsfald (f.eks. en ægtefælle, partner, børn, forældre, nær ven)
  • Er minimum 18 år
  • Deltagernes tabserfaring må ikke ligge mere end 6 år tilbage

Som paneldeltager skal man have lyst til at svare på spørgsmål om livet som efterladt ud fra de erfaringer, man har gjort sig. Det forudsætter ingen særlig viden om sorg – fokus er på paneldeltagernes egne oplevelser og meninger.  Det Nationale Sorgcenter vil kontakte paneldeltagerne med både spørgeskemaundersøgelser og andre forespørgsler, hvor der er brug for efterladtes input. Det kan f.eks. være i forbindelse med efterlysning af deltagere til fokusgrupper.  

Læs mere om sorgpanelet og tilmeld dig her.

Presse-og kommunikationschef i Det Nationale Sorgcenter Tasja Norre Parize; tnp@sorgcenter.dk